Flowtech Co. Ltd.

19F-5 No. 1 Baosheng Road , Taipei County, 23444 TAIWAN
+886886-2-2232-8066

www.flowtech.com.tw

Louvers

WLE-601 Wind Driven Rain Louver

Water Penetration, Air Performance, Wind Driven Rain

WLVDE-251 Wind Driven Rain Louver

Water Penetration, Air Performance, Wind Driven Rain

WLVE-281 Wind-Driven Rain Louver

Air Performance, Wind Driven Rain

Air Movement and Control Association International, Inc.